Przedszkole

Zajęcia dodatkowe

Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach, dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka oraz poszukiwaniem talentów, które w nim drzemią. Pozwalają na wzmacnianie wiary malca we własne możliwości oraz pomagają rozwijać elastyczność i kreatywność, tak bardzo dziś potrzebne.


Oferta zajęć dodatkowych, proponowanych dzieciom uczęszczającym do przedszkola, jest szeroka i ciekawa. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze - umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.


Wśród zajęć dodatkowych, oferowanych w Przedszkolu Niepublicznym „KANGUREK”, wyróżnić można :


DOGOTERAPIA- pies terapeuta spełnia rolę łącznika pomiędzy dzieckiem a nauczycielem. Celem zajęć jest przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu. Rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa i potrzeby komunikacji, doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego. Kształtowanie i nazywanie pozytywnych emocji dziecka, wydłużenie koncentracji uwagi, podejmowanie różnych form działań ruchowych w obecności psa i w kontakcie z nim. Nauka relaksacji w obecności psa, wyciszenie (bezpieczne przytulanie się do psa i słuchanie bicia jego serca), wykonywanie czynności porządkowych w kontakcie z psem -uczenie zasad bezpiecznego postępowania z psem itp.


ZAJĘCIA TANECZNE ZUMBA KIDS- zajęcia dla dzieci oparte na energetycznej i dynamicznej formie tańca fitnessu i zabawy. Choreografie zawierają podstawowe rytmy i kroki cumbii, salsy, hip-hopu, reggaetonu. Podczas zajęć Twoje dziecko nauczy się nie tylko tańca, ale w szczególności koordynacji i równowagi. Zajęcia kształtują i rozwijają kreatywność ciała i umysłu.


JĘZYK ANGIELSKI– głównym celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startujęzykowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego melodią i strukturą. Zajęcia prowadzone nowatorskimi metodami pracy umożliwiają dziecku w stopniu podstawowym rozumienie i posługiwanie się językiem dla celów komunikacyjnych. Innowacyjna praca lektora z dzieckiem powoduje osłuchiwanie się z językiem obcym podczas zajęć i zabaw grupowych, które sprawiają ,że dzieci zaczynają przyswajać język angielski w sposób dla siebie naturalny tak jak się to dzieje w przypadku języka ojczystego.


TERAPIA LOGOPEDYCZNA– celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji , które decydować będą o powodzeniu i sukcesach w edukacji szkolnej. Grupowe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego logopedę w formie zabawowej mają za zadanie: usprawnić pracę narządów mowy, rozbudzić ciekawość aktywnością słowną, stymulować językowe umiejętności, zwiększyć możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyć poprawnego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza, doskonalić koordynację słuchowo- ruchową, wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym.


TERAPIA DŹWIĘKIEM- MISY TYBETAŃSKIE- celem zajęć jest odprężenie i relaks organizmu. Sesje dźwiękowe pozytywnie wpływają na poczucie własnej wartości, wzmacniają siły samo uzdrawiające, pobudzają siły odpornościowe organizmu, likwidują nadmierne napięcie mięśniowe, rozwijają kreatywność i uwrażliwiają na dźwięk. Poprzez pracę z dźwiękiem mis dzieci rozwijają siłę wyobraźni, a tym samym własną kreatywność, która z kolei wpływa na kształtowanie elastyczności, tak potrzebnej w rozwiązywaniu problemów oraz uczeniu się. W ten sposób u dzieci rozwija się ich odporność na trudne sytuacje, poprawia się zdolność koncentracji oraz wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia wytycznego celu.


ZAJĘCIA SPORTOWE- celem zajęć sportowych jest rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka, rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy z rówieśnikami, wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia, usprawnianie małej i dużej motoryki. Zabawy i ćwiczenia w przedszkolu spełniają ważną rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci. Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, dzieci pokonują trudności dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości.


GIMNASTYKA KOREKCYJNA- gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych. Ma na celu skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie do stanu jak najbardziej prawidłowego. Najlepszym sposobem by zapobiegać wadom postawy to dostarczenie dzieciom zorganizowanych form aktywności ruchowej i wprowadzenie elementów gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym. Główne cele gimnastyki korekcyjnej to: korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej do stanu prawidłowego, niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu, doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

Plan zajęć dodatkowych

Grupa Małe Kangurki Grupa Kangurki